วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564จัดสอบ MU GRAD Test Online (รอบทดสอบระบบ)

MU GRAD Test Online

MU GRAD Test Online

26 กุมภาพันธ์ 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบ MU GRAD Test Online (รอบทดสอบระบบ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยผู้เข้ารับการทดสอบสามารถนำผลคะแนนที่ได้รับมาใช้เทียบผล "ผ่าน" ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดได้

MU GRAD Test Online

MU GRAD Test Online

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221 - 222