วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9) เพื่อค้นหา คัดเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลออกสู่สาธารณชน ผ่านการร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน เป็นชาวไทย 14 คน ชาวต่างชาติ 5 คน จากประเทศ Myanmar Mongolia และ Malawi ภายใต้โครงการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อ "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ" เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ธนัชณิชา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9)

6 กุมภาพันธ์ กิจกรรม Walk Rally การทำกิจกรรมในฐานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาผู้สมัครร่วมโครงการ นักศึกษารุ่นพี่ BA องค์การฯ และสภานักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้การวางแผน การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ช่วงเย็น เป็นพิธีเปิด โดย เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และการแสดงความสามารถพิเศษจากผู้เข้าสมัครฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9)

7 กุมภาพันธ์ การรับฟัง ข้อแนะนำภาระหน้าที่ของทูตบัณฑิตสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคม ต่อด้วยกิจกรรมระดมความคิด การนำเสนอรูปแบบกิจกรรม USR (University Social Responsibility) เพื่อชุมชน บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ การประกาศและพิธีมอบรางวัล The Congeniality Award Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2016 สำหรับปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ GR 9 นายอลงกรณ์ อาชะวะบูล จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล