วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564บรรยายพิเศษ หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

บรรยายพิเศษ หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

บรรยายพิเศษ หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่" ภายใต้โครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นำโดย เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ความเป็นมาของโครงการ "ทูตบัณฑิตสัมพันธ์" พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร จากนั้น เป็นบรรยายหัวข้อ "พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่" วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ "ข่าวห้าหน้าหนึ่ง" สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในช่วง "โต๊ะข่าว บก." ทั้งนี้มีนักศึกษา ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9 " และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

บรรยายพิเศษ หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

บรรยายพิเศษ หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่