วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม 2559

สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม 2559

สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม 2559

บัณฑิตวิทยาลัย โดยองค์การและสภานักศึกษา จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม 2559" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2559 ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท ต. คลองโคน อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม ภายในกิจกรรมจัดให้มี การสรุปผลโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 พร้อมทั้งวางแผนและนำเสนอโครงการของสภาและองค์การนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภายในโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนนักศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน ล่องเรือชมลิงแสม, ชมระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลน เยี่ยมชมอาชีพประมงชายฝั่ง กิจกรรม water sports จากนั้นเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ เปิดใจรวมเป็นหนึ่ง เข้าถึง การเป็นผู้นำ วิทยากร โดย คุณมาลิน เนาว์นาน นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม 2559

สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม 2559