วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564งาน Mahidol University International Night 2015

MU NIGHT

MU NIGHT

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ และ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2015 ณ อาคารสริริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงของนักศึกษานานาชาติ ซุ้มอาหารนานาชาติ และปิดท้ายด้วยการประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2015 : งาน Mahidol University International Night 2015 นี้จัดขึ้นโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU NIGHT

MU NIGHT