วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

วันที่ 26 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Happy Workplace – 'Happy Brain' จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การตรวจสอบภายใน" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบภายใน ความสำคัญ ประเด็นปัญหาที่เป็นความสี่ยง และนำความรู้มาควบคุม กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย ได้อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิด โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณปพิชญา สุขสะอาด และคุณอภิชญา วราศรัย งานตรวจสอบและความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน