วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564การบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย

Grad MIS

Grad MIS

วันที่ 21 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล จัดการบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการใช้ แบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e-Form: Thesis and Thematic Paper) และ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Grad MIS (Graduate Studies Management Information System) เพื่อสืบค้นข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แก่ อาจารย์ บุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ และนักศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Grad MIS

Grad MIS