วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และให้นโยบายถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต่อด้วยการกล่าวถึงหลักเกณฑ์การเรียน วันเวลา สถานที่ และแนะนำหลักสูตรในระดับต่างๆของการเรียน รวมไปถึงการสอบเพื่อวัดผล โดย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ