วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม"

ทบทวนวรรณกรรม

ทบทวนวรรณกรรม

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม การเขียน และการอ้างอิง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน

ทบทวนวรรณกรรม

ทบทวนวรรณกรรม