วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม สุขใจกับการทำงาน

สุขใจกับการทำงาน

สุขใจกับการทำงาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเรื่อง สุขใจกับการทำงาน ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุชีลา ตันชัยนันท์ นักวิชาการ และนักเขียนอิสระ บรรยายให้ความรู้ พร้อมสอดแทรกกิจกรรม การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกเจริญสติในชีวิตการทำงาน และในชีวิตประจำวัน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในองค์กร รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

สุขใจกับการทำงาน

สุขใจกับการทำงาน