วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระสังฆราชฯ

สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพฯ

สมเด็จพระสังฆราชฯ

สมเด็จพระสังฆราชฯ