วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

เสวนาธรรม "สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก"

แนวคิดเชิงบวก

แนวคิดเชิงบวก

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานกิจการนักศึกษา จัดเสวนาธรรม "สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย พระคุณเจ้าพระราชวิจิตรปฏิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศน์เทพวราราม

แนวคิดเชิงบวก

แนวคิดเชิงบวก

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ได้มีมุมมองใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆ รอบตัว สู่ความคิดและแนวปฏิบัติเชิงบวก และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียน การทำงานและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ