วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ก้าวทัน ภาษีน่ารู้

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน "ก้าวทัน ภาษีน่ารู้" เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา พิธีเปิดโดย ผศ. ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ สิทธิการลดหย่อนภาษี การคำนวนภาษี และ Product ของกองทุน RMF/LTF วิทยากรโดย เจ้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของบริษัทมหาชนจำกัด กรุงไทย ต่อด้วยการเสริมความรู้ด้านสิทธิบัตรต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัททิพประกันภัย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ และปรับใช้กับตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์