วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 - 2562

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 – 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ได้กล่าวถึงร่างยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ใน ปี 2559 – 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นแบบเชิงรุกมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายยุทธศา สตร์และพันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์