วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin & Plagiarism"

Turnitin

Turnitin

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin & Plagiarism" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Turnitin และสามารถใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ จากฐานข้อมูลทั่วโลกได้ วิทยากรได้รับเกียรติจากอาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Turnitin

Turnitin