วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

บรรยายพิเศษ เรื่อง Research Methods for Postgraduate students

Turnitin

Turnitin

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Research Methods for Postgraduate students" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และเพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงจูงใจในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย วิทยากรได้รับเกียรติจาก Dr. Chris Brown, Senior Lecturer, London Centre for Leadership in Learning จาก Institute of Education, University College London, University of London. มาบรรยายให้ความรู้ การจัดบรรยายดังกล่าวมีอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

Turnitin

Turnitin