วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

Turnitin

Turnitin

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Turnitin และสามารถใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ จากฐานข้อมูลทั่วโลกได้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม และวิทยากรได้รับเกียรติจากอาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Turnitin

Turnitin