วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระรากขวัญ (ไหปลาร้า) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดมหิยานกะนะ ราชามหาวิหาร ประเทศศรีลังกา ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ