วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

การเรียนการสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID 521 RESEARCH ETHICS)

GRID 521

GRID 521

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID 521 RESEARCH ETHICS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน - ภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลทั่วไป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

GRID 521

GRID 521