วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

สัมมนาหลักสูตร Interdisciplinary Program for Biomedical Sciences (IPBS) Osaka University

Osaka University

Osaka University

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตร Interdisciplinary Program for Biomedical Sciences (IPBS) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาแนะแนวหลักสูตร IPBS สำหรับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้ความรู้และแนะนำการเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดย Asst. Prof. Kyoko Hombo และนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนและศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2441 4125 ต่อ 219-220

Osaka University

Osaka University