วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

งาน 'มหิดลวิชาการ' 2558

มหิดลวิชาการ 2558

มหิดลวิชาการ 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงาน 'มหิดลวิชาการ' 2558 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสอนทำกล่องแฟนซีรีไซเคิล โดย เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปกรรม และแนะนำการศึกษาต่อ ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

มหิดลวิชาการ 2558

มหิดลวิชาการ 2558

มหิดลวิชาการ 2558

มหิดลวิชาการ 2558