วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

One day trip : Local lifestyle of Ancient Historic City of Thonburi

One day trip

One day trip

องค์การและสภานักศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม One day trip : วัฒนธรรมริมสายน้ำฝั่งธนบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 โดยภายในกิจกรรมได้นำนักศึกษาต่างชาติล่องเรือชมบรรยากาศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสองฝั่งคลอง แวะชมสวนกล้วยไม้ลุงนิยม ซื้อของฝากของที่ระลึกที่ตลาดน้ำบางสะพาน ต่อด้วยการเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน" ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์และวิทยาการทางการแพทย์ รวมถึงร่องรอยแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านชุมชนวังหลัง-บางกอกน้อย ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

One day trip

One day trip