วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2558

วิทยานิพนธ์บางส่วน

วิทยานิพนธ์บางส่วน

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน จำนวน 60 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศ. ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ศ. เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกฯ คนที่ 1 เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา โดยมี รศ.นพ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนดังกล่าว

วิทยานิพนธ์บางส่วน

วิทยานิพนธ์บางส่วน