วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร รุ่นที่ 3

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รุ่นที่ 3

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รุ่นที่ 3

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร" รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจในระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ วิทยากรโดยทีมงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รุ่นที่ 3

เจ้าหน้าที่หลักสูตร รุ่นที่ 3