วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การบริหารจัดการแบบองค์รวม

บริหารจัดการแบบองค์รวม

บริหารจัดการแบบองค์รวม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การบริหารจัดการแบบองค์รวม" วันที่ 20 ตุลาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Happy Workplace – 'Happy Brain' จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การบริหารจัดการแบบองค์รวม" เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ISO 9001 (2015) วิทยากรให้ความรู้ ผศ.ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

บริหารจัดการแบบองค์รวม

บริหารจัดการแบบองค์รวม