วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการอนาคตและการจัดการความเสี่ยง

Happy Workplace

Happy Workplace

วันที่ 30 กันยายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Happy Workplace จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การจัดการอนาคตและการจัดการความเสี่ยง" วิทยากรให้ความรู้ คุณธัญวัลย สิริไพโรจน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และคุณพรทิพย์ นิสสะ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Happy Workplace

Happy Workplace