วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 "จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4

เกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการ

โดยในปีนี้บัณฑิตวิทยาลัย มีผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 6 ท่านด้วยกัน คือ งานบริการการศึกษา คุณศรีเรือน โกศัลวัฒน์ หัวหน้างานบริการการศึกษา และคุณสมชาย วัฒนเจริญ งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป คุณมัลลิกา ธิติวิเชียรเลิศ และคุณบำรุง ช้างเชื้อวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ คุณอุดม โฉมศรี และคุณทองคำ เหล่างาม ปฏิบัติงานหลักสูตรวิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการ

โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ความผูกพันที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย

เกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการ

ซึ่งภายในงานประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพ ชมวิดิทัศน์ชุด "จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน" การแสดงรำอวยพร วันพิเศษ...คนสำคัญ การแสดง สาว สาว สาว สาว 3 Generation และวง GR Band ขับร้องและบรรเลงเพลงตลอดงาน โดยมี ผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก