วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม "ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร รุ่นที่ 2"

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

วันที่ 23 กันยายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร" รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจในระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ วิทยากรโดยทีมงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ