วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อเทียบเกณฑ์มาตราฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งนี้ได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชา GRID 530 English Academic Writing, GRID 531 English Academic Writing II, GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences และ GRID 533 Thesis Writhing in Social Science and Humanities โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์โดยตรง จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-223