วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ "รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน"

รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์

รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ โดย สภานักศึกษาฯ และองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี รศ.ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้

รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์

รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้เท่าทัน และตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจวัดสารปรอท และสารไฮโดรควิโนนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่อง สำอางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์

รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์