วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม "ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร"

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบสาร สนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร" (วิทยาเขตศาลายา) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดย นางสาวกุลวาณี อาบีดีน นางสาวศันสนีย์ บุญนิธิ นางสาวทรายทอง เชื้อนุ่น และทีมงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานของระบบสาร สนเทศบัณฑิตวิทยาลัย และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ GRAD-MIS ระบบการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา (TQF) ระบบ e-Form ระบบ Grade Online พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ได้ซักถามข้อสงสัยและเสนอแนะระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเหมาะสมต่อไป

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

เจ้าหน้าที่หลักสูตร