วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft Word

Microsoft  Word

Microsoft  Word

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft Word" ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word และสามารถใช้โปรแกรมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล วิทยากรโดย คุณทัศนีย์ ทองทวี และคุณภคปภา บัวบังศึก งานระบบสารสน เทศและการจัดการฐานข้อมูล

Microsoft  Word

Microsoft  Word