วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม Turnitin ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3

Turnitin

Turnitin

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Turnitin ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องงานระบบสารสนเทศและกรจัดการฐานข้อมูล ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา วิทยากรโดย คุณสุรศักดิ์ บุตรศรี คุณรติกร วรวุฒิ และคุณวราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่จากหอสมุดและคลังความรู้ (บรรยายภาคภาษาไทย) และ อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บรรยายภาคภาษาอังกฤษ)

Turnitin

Turnitin