วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "มารู้จักเพื่อนใหม่ชื่อ ISO 9001 : 2015"

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Happy Workplace (happy brain) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "มารู้จักเพื่อนใหม่ชื่อ ISO 9001 : 2015 " วิทยากรโดย ผศ.ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งการแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของ ISO 9001 และเพื่อนำ ISO 9001 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานองค์กรบัณฑิตวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลต่อไป

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015