วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานได้จัดพิธีการต่างๆ ที่สำคัญ หนึ่งในพิธีการซึ่งเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยมหิดล คือ พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2557 สำหรับในครั้งนี้มีผู้สนใจเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 95 ผลงาน โดยแบ่งเป็น
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และ
4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ภาพพิธีรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น Download ภาพความละเอียดสูง

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2557 นี้ จำนวน 25 ผลงาน โดยมี รศ. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และ ศ. ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรฯ