วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อ นักศึกษาระดับบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่จะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบและทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวทั้งในการเรียนและการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข และมุ่งแสวงหา สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศชาติ สมดั่งปณิธาน ของมหาวิทยาลัย มหิดล "ปัญญาของแผ่นดิน" โดยมี อาจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และ ศ. ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์จาก คณะ สถาบันส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานประกอบไปด้วย

การชมวีดีโอ "ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา" โดย อธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ต่อพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 โดยท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิธีรับมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

"การแนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย" โดย ผศ. ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์รองคณบดีฝ่ายเทศโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ

"แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ การพัฒนาภาษาอังกฤษ" โดย รศ. ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

"แนวทางปฏิบัติด้านงานวิจัย" โดย รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

นอกจากนั้น ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา เคล็บลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ จบท้ายด้วยพิธีพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2556 และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557

ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ เป็นจำนวน กว่า 1,000 คน บรรยากาศภายในงานเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่