วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท –เอกสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้านดนตรี