วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2558

ตรวจสุขภาพบุคลากร

ตรวจสุขภาพบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย จัดตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเบื้องตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะโรคที่แอบแฝงในร่างกาย ซึ่งการตรวจสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนการจากทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล