วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

EdPEx

EdPEx

บัณฑิตวิทยาลัย จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยศาลายา โดย อาจารย์ ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้ ภายในการอบรมได้จัดให้มีการให้ความรู้ ด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx แนวทางการเขียนและการายงานผลลัพธ์ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพต่างๆที่มีความจำเป็นของบัณฑิตวิทยาลัย