วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญการสูญเสียจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล จึงได้จัดกิจกรรมระดมทุน ขึ้น เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหว โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเนปาล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตลาดนัดวันศุกร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของและเงินบริจาคให้กับชาวเนปาล

ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดย ศ.พญ.ดร.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาค บัญชี "มหิดลเพื่อเนปาล โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล " เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ USD และ บริจาคผ่านบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1,500 USD (50,952 บาท ) เพื่อนำไปช่วยเหลือ และสนับสนุน Dulikhel Hospital บรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่น ดินไหว โดยมี Prof.Dr. Ram KanthaMakajuShestha, Vice Chancellor Kathmandu University และ Dr. RajendraKoju, Administrative Director Dhulikhel Hospital-Kathmandu University Hospitalเป็นผู้รับมอบ