วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

ประชุมชี้แจงทุน Mahidol - Norway Capacity Building Initiative for ASEAN

Mahidol - Norway

Mahidol - Norway

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดประชุม ชี้แจงทุน "Mahidol -Norway Capacity Building Initiative for ASEAN" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรเข้าร่วมทุน เข้าร่วมกว่า 20 คณะ สถาบัน