วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรม "เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์"สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรมจัดให้ความรู้เรื่อง การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เทคนิคการสอบและการเตรียมตัวเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ฯ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล