วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระบบการศึกษาทางไกล

ระบบการศึกษาทางไกล

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการด้านการศึกษา และระบบการศึกษาทางไกล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากจะได้รับประโยชน์ในรูปของการนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาความร่วมในโอกาสต่อไป

 ระบบการศึกษาทางไกล

ระบบการศึกษาทางไกล