วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการต้นกล้า 2558

โครงการต้นกล้า  2558

โครงการต้นกล้า  2558

องค์การสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ต้นกล้า 2558 " เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 ณ เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จ.สระบุรี เพื่อให้นักศึกษาซึ่งสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับเพื่อนนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้มและ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธนะวันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม และ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจากองค์การสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จากคณะ สถาบันต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม

 โครงการต้นกล้า  2558

โครงการต้นกล้า  2558