วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน พฤษภาคม เรื่องเล่าระบบการศึกษาทางไกล

 เรื่องเล่าระบบการศึกษาทางไกล

 เรื่องเล่าระบบการศึกษาทางไกล

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน พฤษภาคม "เรื่องเล่าระบบการศึกทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดยทีมผู้ศึกษาดูงาน นำโดย คุณศรีเรือน โกศัลวัฒน์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คุณธัญวลัย สิริไพโรจน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร คุณชนะ ก้อนทอง หัวหน้างานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างองค์กร โดยนำเอาผลการศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ระบบการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบการศึกทางไกล ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่องการพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

 เรื่องเล่าระบบการศึกษาทางไกล

 เรื่องเล่าระบบการศึกษาทางไกล