วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม Turn it in ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

Turn it in

Turn it in

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn it in" ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Turnitin เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ห้องระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา วิทยากรโดย คุณรัชนก ขำประถม และ คุณสุรศักดิ์ บุตรศรี เจ้าหน้าที่จากหอสมุดและคลังความรู้ และ อาจารย์สรวงอุดมวรภัณฑ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล