วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

ศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA

AUN-QA

AUN-QA

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่อง "กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA" เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุลณ อยุธยา คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กล่าวต้อนรับฯ