วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

เรื่องเล่า กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AUN-QA

AUN-QA

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "เรื่องเล่า กระบวนการ เตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA @ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยวิทยากรเป็นคณะศึกษาดูงาน ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่อง "กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA" ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย