วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

แนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่  35

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่  35

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 35 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา