วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

SPSS for Windows

SPSS for Windows

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล"สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรม จัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล